BackBack
Sundui Oyunbadam

Tengerees Zayat Torson Temuujin Huu

$ 5.00

Product Detail

 

AUTHOR: Sundui Oyunbadam


PRINT PAGE: 90

Тайлбар: Монгол нууц товчоог хүүхдэд хялбаршуулан ойлгуулахыг зорьсон.

Энэ ном нь баримтат уран зохиол атлаа хүүхэд эцэг эхчүүдийн хамгийн их уншдаг номын жагсаалтад байнга ордог. Зохиогч Чингис хаан бол Тэмүжин нэртэй жирийн нэгэн хүү байсан бөгөөд их хаан хэмээн алдарших замд нь олон бэрхшээл тохилдсон. Түүнд бусдаас ялгарсан олон давуу талууд бас алдаа ч байсан. Түүний саруул ухаан нь хучирхэг хаан болох шалтгаан байжээ гэдгийг нээж харуулахыг зорьжээ. Уг түүхэн өгүүлэлүүд нь Чингис хааны бага идэр насны үеийг өгүүлнэ.

 

Хүүхдүүд маань  Монголын Нууц Товчоог анхлан уншихдаа төдий л амархан ойлгодоггүй. Үг өгүүлбэрийн утгыг асууж  байдаг. Жишээлбэл “Зад барих”, Зүүдээр дохиолох”, “Үнсээр хийсгэх алдах”,”Ганзагын тулам”... гэж юу гэсэн үг вэ гэдэг. Энэ мэт анхлан уншигчдад ойгомжгүй  үг, өгүүлбэрийг номд тайлбарласан байгаа. Энэхүү “Тэмүжин хүүгийн товч тайлбар толь”-ийг та уншсанаар Монголын нууц товчооныхоо нууцад нэвтрэх болно.

RETURNS POLICY

We accept returns of most products* for exchange or refund, less original shipping charge (if applicable), within 7days of the delivery date. Items must be in new, unaltered, and unused condition**. Original sales receipt must accompany your return. Refunds can only be credited to the original payment method.

We'll pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item).

If you need to return an item, please Contact Us with your order number and details about the product you would like to return. We will respond quickly with instructions for how to return items from your order.

*Unless the product’s item description notes that it cannot be returned or stipulates a different return policy time period **New, Unaltered, and Unused Condition means an item that is returned without showing signs of wear or damage. For returns that show signs of use or are missing accessories, a 20% restocking fee will be charged.

Thank you!