BackBack
Sundui Oyunbadam

Tengert Olgootei Byaslag

$ 8.00

Product Detail

Зохиолч: Sundui Oyunbadam


Хуудас:  150Тайлбар: Энэ ном бол “Багачуудын унших бичиг” юм.  1-5 дугаар ангийн сурагчдад зориулсан “Унших бичиг” сургалтын төлөвлөгөөнөөс хасагдсан учраас тэдний уншиж ойлгох чадварт тохирсон ном ховор болжээ. Тиймээс зохиогч 1-5 дугаар ангийн сурагчдад зориулсан сонирхолтой унших бичиг зохиохыг зорьсон юм. Бага насны хүүхдүүд гэр бүл, найз нөхөд, байгаль ертөнцийн үзэгдэл хувирал энэ бүхнээс хайр энэрэл, уран сэтгэмж, уярал ухааралаа авч байдаг. Энэ номын шүлэг, зохиол, үлгэрүүд нь багачуудын хамгийн сайн мэдэх гэр бүл, найз нөхөд, сургуулийн орчин тойрон, эргэх дөрвөн улирлын гоо үзэмж, элдэв сонин араатан жигүүртний зан араншингаас төрсөн юм. Хүүхдийн хамгийн сайн хүмүүжил, хандлага бол аливаа юмс үзэгдлээс сайн сайхан зүйлийг олж харах түүнийгээ бишрэх, хүндлэх явдал юм шүү гэдгийг зохиолч энэ номоороо хэлэхийг хүссэн билээ

RETURNS POLICY

We accept returns of most products* for exchange or refund, less original shipping charge (if applicable), within 7days of the delivery date. Items must be in new, unaltered, and unused condition**. Original sales receipt must accompany your return. Refunds can only be credited to the original payment method.

We'll pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item).

If you need to return an item, please Contact Us with your order number and details about the product you would like to return. We will respond quickly with instructions for how to return items from your order.

*Unless the product’s item description notes that it cannot be returned or stipulates a different return policy time period **New, Unaltered, and Unused Condition means an item that is returned without showing signs of wear or damage. For returns that show signs of use or are missing accessories, a 20% restocking fee will be charged.

Thank you!